Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

«Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση #φεστιβάλ: Καλές #πρακτικές, ζητήματα διαχείρισης και η σύνδεση με τον #τουρισμό» είναι το θέμα της αυριανής εισήγησής μας στο πλαίσιο του μαθήματος "Ειδικά #Γεγονότα και Τοπική #Ανάπτυξη" του ΠΜΣ"Σχεδιασμός και Ανάπτυξη #Τουρισμού και #Πολιτισμού" του #Πανεπιστημίου #Θεσσαλίας.


Featured Posts